4/2024 Treść uchwał podjętych przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki Red Dev Studio S.A w dniu 16.05.2024 r. Red Dev Studio Spółka Akcyjna

4/2024 Treść uchwał podjętych przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki Red Dev Studio S.A w dniu 16.05.2024 r. Red Dev Studio Spółka Akcyjna

4/2024 Treść uchwał podjętych przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki Red Dev Studio S.A w dniu 16.05.2024 r. Red Dev Studio Spółka Akcyjna.

Zarząd Red Dev Studio S.A („Emitent”) niniejszym przekazuje w załączeniu treść uchwał podjętych na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Emitenta, które odbyło się w dniu 16.05.2024 roku.
Ponadto Spółka informuje, że Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie odstąpiło od procedowania uchwał przewidzianych w punktach od 7 do 10 porządku obrad, a mianowicie:

– pkt.7- Podjęcie uchwały w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Spółki poprzez emisję akcji zwykłych, pozbawienia dotychczasowych akcjonariuszy prawa poboru;
-pkt.8- Podjęcie uchwał w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Spółki poprzez emisję akcji zwykłych w trybie subskrypcji zamkniętej (z prawem poboru dla dotychczasowych akcjonariuszy ustalonym na dzień 31 lipca 2024 r.);
-pkt.9- Podjęcie uchwały w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Spółki poprzez emisję akcji zwykłych dla Prezesa Zarządu, pozbawienia dotychczasowych akcjonariuszy prawa;
-pkt.10- Podjęcie uchwał w sprawie zmian w statucie Spółki w związku z podwyższeniem kapitału
zakładowego.

Podstawa prawna: § 4 ust. 2 pkt 7-9 Załącznika nr 3 do Regulaminu ASO „Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect”.

 

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data: 2024-05-16
Imię i Nazwisko: Krzysztof Kosiorek-Sobolewski
Stanowisko/Funkcja: Prezes Zarządu

Załączniki:

1. Treść Uchwał podjętych na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu.pdf