Akcjonariat

III. Akcjonariat

 

Wyszczególnienie akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% udziału w kapitale zakładowym oraz w głosach na walnym zgromadzeniu

Źródło: Emitent

 

Struktura własnościowa Emitenta (udział w kapitale zakładowym i głosach na WZ)

Źródło: Emitent